INNOWACJE NIEOBECNOŚCI- PROCEDURA POSTĘPOWANIA STATUT SZKOŁY i WSO PROCEDURY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BALINIE OŚWIADCZENIE RODZICÓW - WYJAZD NA ZAWODY RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

INNOWACJE

Innowacja Pedagogiczna "Choć niewiele lat mam, to czytam chętnie sam"

                                                        INNOWACJA PEDAGOGICZNA 

 
 

 
                                          CHOĆ NIEWIELE LAT MAM, TO CZYTAM CHĘTNIE SAM” 

 

 

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Balinie 

                                                                                                                                             Autor  

                                                                                                                                     Izabela Siewniak 

Balin 2018r. 

 

IDEA INNOWACJI 

Projekt innowacyjny oparty na Metodzie Krakowskiej i serii „Kocham czytać” mający na celu zainspirować oraz zachęcić dzieci, by chciały nauczyć się czytać. Pomysł napisania innowacji powstał z moich wieloletnich obserwacji dzieci w wieku przedszkolnym tak w oddziale przedszkolnym jak i poza nim. Idea napisania takiego projektu dla naszych dzieci wzięła się z chęci czytania przez same dzieci. Jako pierwszy i najważniejszy powód i dowód na to, że dzieci chcą czytać, była przyniesiona przez mnie na popołudniowe zajęcia w świetlicy z dziećmi cała seria „Kocham czytać”. Tak naprawdę pomysł poddały mi dzieci. Ponieważ czytanie metodami dotąd stosowane nie zachęcały dzieci do czytania ani nie przekonywały, że umiejętność czytania to „supermoc”. Po realizacji planu zaproponowanym w projekcie postaram się wykazać, że metoda krakowska jest skuteczna i przede wszystkim interesująca dla dzieci. Mając niewielkie doświadczenie w nauce czytania tą metodą mam sukcesy, gdzie dzieci, które nie chciały czytać, bo twierdziły,  że jest to nudne, za każdym razem jak wchodziłam do sali pytały, czy mam te magiczne książeczki bo one chcą je sami poczytać. 

Jako ciekawostkę podam, że ogłoszone w 1994 r badania D. Massaro potwierdziły prymat sylaby w percepcji dźwięków mowy, a badania referowane przez P. Łobacz dowodzą, że spółgłoski nie są percypowane w izolacji . Jak mówi, twórczyni Metody Krakowskiej nietrudno więc zrozumieć, skąd wynika nioska skuteczność metody nauki czytania przez głoskowanie. Zawsze w takim momencie nasuwa mi się przykład moich dzieci jak były malutkie i pierwsze co mówiły, to właśnie sylaby: gu gu, ba ba , ma ma... 

Aby metoda była skuteczna zajęcia powinny odbywać się regularnie, trwać około 15 minut. Bardzo ważna jest liczba powtórzeń oraz to, co dla mnie najważniejsze -ma to być atmosfera zabawy.Dziecko musi czuć, że jest dobre w czytaniu - dlatego ważne są słowa pochwały nie tylko z ust rodziców, ale również dziadków, cioci, wujka czy sąsiadki. 

 

Nauka czytania według metody profesor Jagody Cieszyńskiej (Metoda Krakowska składa się z następujących etapów: 

ETAP I – OD SAMOGŁOSEK PRYMARNYCH DO SYLAB OTWARTYCH  

Nauka odczytywania samogłosek czyli liter A, E, I, O, U, Y – oparta jest  
o prawopółkulowy, symultaniczny sposób przetwarzania informacji. 

Sposób ten polega na całościowym ujmowaniu obrazu znaku graficznego. Niezwykle ważne i przydatne podczas nauki odczytywania samogłosek są wizualizacje – czyli ruchy dłoni lub rąk. 

Zapoznanie dzieci z obrazem samogłosek odbywa się w trzech etapach: 

-POWTARZANIE (dziecko powtarza głoski odczytywane przez  
rodzica/terapeutę) 

-ROZUMIENIE (dziecko pokazuje zapisaną samogłoskę odczytaną przez terapeutę) 

- SAMODZIELNE NAZYWANIE (dziecko czyta głośno wskazaną, zapisaną, 

wyjętą, wylosowaną z woreczka samogłoskę) 

W etapie rozumienia bardzo ważna jest zamiana ról. Dziecko odczytuje (wymawia) samogłoski - zadaniem terapeuty jest wskazanie odpowiedniej, odpowiadającej głosce litery. 

Zamiana ról powoduje, że dziecko chętnie powtarza by uczyć dorosłego,  
w ten sposób utrwala swoją wiedzę. 

Przygotowujemy karteczki lub tabliczki,  na których zapisujemy trzy prymarne samogłoski A, U, I. Naukę czytania samogłosek wspieramy ilustracjami (Kocham czytać zeszyt 1) np..: 

A – pan/ pani/ dziecko ziewa 

U - samolot leci 

I – świnka 

Ilustracja litery ma odnosić się do całej sytuacji przedstawionej na obrazku, a nie do pojedynczego rysunku – błędem jest więc przygotowania np. obrazkach auta jako odpowiednika litery A. 

W dalszej kolejności wprowadzamy pozostałe sekundarne samogłoski O, E, Y – podobnie jak wcześniej wspieramy się wizualizacją oraz ilustracją. Np..: 

O – zdziwienie/ zdumienie 

E – płaczące dziecko/niemowlę 

Y – chłopczyk/ dziewczynka z uniesionymi do góry rękami 

Jeśli dziecko opanowało znajomość wszystkich samogłosek to można przejść do kolejnego etapu – wprowadzamy sylaby otwarte. 

Świetnie sprawdzają jako pierwsze bliskie dzieciom wyrażenia dźwiękonaśladowcze czyli odgłosy zwierząt, pojazdów, narzędzi np. MU, BE, UHU, KU KU, BACH BACH. (Kocham czytać zeszyt 2) 

Spółgłoski wprowadzamy zawsze w sylabach (np. PA, BE, LU) – nigdy  
w izolacji.Zapoznajemy dziecko również z prostymi wyrazami odczytywanymi globalnie np. MAMA, TATA, LALA, OKO, STOI, JE, PIJE. 

Gdy dziecko, zna już samogłoski, prymarne sylaby otwarte, wyrażenia dźwiękonaśladowcze i słowa odczytywane globalnie – przechodzimy do etapu drugiego. 

 

ETAP II – OD SYLABY OTWARTEJ DO PIERWSZYCH WYRAZÓW  

W tym etapie zapoznajemy dziecko z kolejnymi spółgłoskami S, Z, K, G, J, N, (Kocham czytać zeszyty od 7-9) i tak jak poprzednio tworzymy z nich sylaby np. SA, ZE, KI, GU, JE, NO. Ćwiczenia wykonujemy stosując zasadę naśladowanie - rozumienie - nazywanie. 

Czytamy z dzieckiem również zestaw samogłoska plus sylaba np. ASA, ANO, ENE itd.Budujemy słowa z nowopoznanych sylab np. KASA, GUMA oraz pseudowyrazy – składające się z dwóch sylab np. PABO, MALA, FAWA.Jeśli dziecko opanowało materiał z pierwszego i drugiego etapu rozszerzamy materiał o zdania i proste teksty, które tworzymy w oparciu o poznane sylaby i słowa. 

Kolejnym krokiem jest nauka czytania sylab zamkniętych.  
 

ETAP III – CZYTANIE SYLAB ZAMKNIĘTYCH 

W tym etapie pracujemy na sylabach otwartych i zamkniętych utworzonych 
z wszystkich dotychczas poznanych spółgłosek: 

P, M, B, L, F, W, T, D, S, Z, K, G, J, N. 

Sylaby zamknięte będą czymś nowym dla dziecka np. LOL, NYK, MUK – dlatego są świetnym treningiem w utrwalaniu sylab zamkniętych jest tworzenie pseudowyrazów np. ASOT, KITUME, NOT – są one dla dziecka abstrakcyjne, uniemożliwiają mu zgadywanie czytanych słów. 

Ilość poznanych sylab pozwala już na czytanie dłuższych zdań i tekstów. Ćwicząc nadal stosujemy zasadę naśladowanie – rozumienie -  nazywanie. 

Naukę czytania kończymy na tym etapie doskonaleniem umiejętności samodzielnego czytania prostych wyrazów i zdań pojedynczych. 

 

 

 

AUTOR INNOWACJI – mgr Izabela Siewniak 

 
 

RODZAJ INNOWACJI - Metodyczno- organizacyjna 

 
 

CZAS TRWANIA INNOWACJI – listopad 2018r. -maj 2019r. 

 
 

ZAKRES INNOWACJI - Innowacją zostaną objęte dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie. Innowacja będzie przeprowadzana raz w tygodniu podczas zajęć dodatkowych dla dzieci jako wolontariat nauczyciela. 

 
 

FINANSOWANIE INNOWACJI : 

Innowacja nie wymaga dodatkowego finansowania. 

 
 

CEL GŁÓWNY INNOWACJI: 

Opanowanie podstawowych umiejętności czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną (Krakowską), czytanie sylab otwartych, zamkniętych oraz prostych wyrazów. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 • Nauka prawidłowej artykulacji głosek- samogłosek  

 • Nauka prawidłowej artykulacji spółgłosek w sylabach. 

 • Zachęcenie do samodzielnego czytania poznanych sylab otwartych i zamkniętych, prostych wyrazów oraz zdań pojedynczych. 

 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie. 

 • Doskonalenie słuchu fonematycznego 

 • Wyrabianie nawyku sięgania po książki dla dzieci. 

 • Ćwiczenie pamięci 

 • Nauka przez zabawę. 

 • Zaciekawienie  umiejętnością czytania jako posiadaniem “supermocy”. 

 

 

FORMY PRACY: 

- zbiorowa  

- praca w małych grupach 

- indywidualna 

 

 

POMOCE DYDAKTYCZNE: 

Plansze edukacyjne, gry karciane(dobble literowe), wycinanki literowe i obrazkowe, zagadki, chusta animacyjna, układanki literowe i obrazkowe(sekwencje), patyczki laryngologiczne. Tacki i kasza manna, gra „memory literowe ,gry słowne, farby i pędzle, druciki kreatywne, dyplomy itp..  

 

TREŚCI: 

L.P 

TREŚCI 

TERMIN 

POMOCE DYDAKTYCZNE 

1 

SAMOGŁOSKA „A: 

wymowa, obraz samogłoski, prawidłowa artykulacja, ćwiczenia oddechowe. 

Listopad  

2018 

Plansza dydaktyczna , karta z książeczki „kocham czytać” 

tacka, kasza manna, kwiat literowy  

2 

SAMOGŁOSKA „O” 

wymowa, obraz samogłoski, prawidłowa artykulacja, ćwiczenia oddechowe. 

Listopad 

2018 

Plansza dydaktyczna , karta z książeczki „kocham czytać” 

tacka, kasza manna, kwiat lietrowy, gra dobble. 

3 

SAMOGŁOSKA „E” 

wymowa, obraz samogłoski, prawidłowa artykulacja, ćwiczenia oddechowe. 

Listopad 

2018 

Plansza dydaktyczna , karta z książeczki „kocham czytać” 

drucik kreatywny, kartki, pisak. Kwiat literowy 

4 

SAMOGŁOSKA „I” 

wymowa, obraz samogłoski, prawidłowa artykulacja, ćwiczenia oddechowe. 

Listopad 

2018 

Plansza dydaktyczna , karta z książeczki „kocham czytać” 

tacka, kasza manna, kartki, pisak.gra z patyczkami laryngologicznymi. 

5 

SAMOGŁOSKA „U” 

wymowa, obraz samogłoski, prawidłowa artykulacja, ćwiczenia oddechowe. 

Grudzień 

2018 

Plansza dydaktyczna , karta z książeczki „kocham czytać” 

tacka, kasza manna, gra słowna” czapki Mikołaja. 

6 

SAMOGŁOSKA „Y” 

wymowa, obraz samogłoski, prawidłowa artykulacja, ćwiczenia oddechowe. 

Grudzień 

2018 

Plansza dydaktyczna , karta z książeczki „kocham czytać” 

tacka, kasza manna, 

gra z patyczkami laryngologicznymi-gwiazdka sylabowa 

7 

SYLABA „PA,PO, PE, PI, PU, PY 

ćwiczenia oddechowe , gest artykulacyjny. 

Grudzień 

2018 

Ilustracja z „kocham czytać”. Gra słowna „dyrygent, gra ruchowa z chustą animacyjną. “bombki sylabowe, wyrazowe” 

8 

SYLABA „MA,MO,ME, MU,MI,MY 

ćwiczenia oddechowe , gest artykulacyjny. 

Styczeń  

2019 

Klocki drewniane z napisanymi sylabami, plansza edukacyjna, ilustracja, rękawiczki sylabowe. 

9 

SYLABA :BA,BO,BE,BU,BI,BY 

ćwiczenia oddechowe , gest artykulacyjny. 

Styczeń  

2019 

Plansza dydaktyczna, ilustracja z „Kocham czytać”, pisak i kartka, 

memory  literkowe 

10 

SYLABA : LA,LO,LE, …... 

ćwiczenia oddechowe , gest artykulacyjny. 

Styczeń  

2019 

Ilustracja z „kocham czytać dobble literowe, gra ”łowimy sylaby” 

11 

SYLABA : FA, FO, FE,... 

ćwiczenia oddechowe , gest artykulacyjny. 

Styczeń  

2019 

Plansza edukacyjna, ilustracja z „kocham czytać”, „dmuchamy na sylaby-ćwiczenie oddechowe, „Podaj sylabę”-gra słowna. 

12 

SYLABA : WA, WO, WE.. 

ćwiczenia oddechowe , gest artykulacyjny. 

Luty 

2019 

Plansza edukacyjna, gra słowna „dyrygent”.Kartka, pisak. 

13 

SYLABA : TA, TO , TE,  

ćwiczenia oddechowe , gest artykulacyjny. 

Luty 

2019 

Plansza dydaktyczna 
Memory słowne, ćwiczenia oddechowe, 

serduszka sylabowe 

14 

SYLABA: DA, DO, DE, . 

ćwiczenia oddechowe , gest artykulacyjny. 

Luty 

2019 

Plansza dydaktyczna, ilustracja z “kocham czytać”, dobble sylabowe. 

15 

SYLABA: SA, SO, SE,... 

ćwiczenia oddechowe , gest artykulacyjny. 

Luty 

2019 

Plansza dydaktyczna, tablica biała, zgadywanka sylabowa. 

16 

SYLABA : ZA, ZO, ZE, ….. 

ćwiczenia oddechowe , gest artykulacyjny. 

Marzec 

2019 

Plansza edukacyjna, kartka z sylabami, gra dobble sylabowe. 

17 

SYLABA: KA,KO,KE,.... 

ćwiczenia oddechowe , gest artykulacyjny. 

Marzec 

2019 

Plansza edukacyjna,  Gra ściganka sylabowa podłogowa. Kartka z “kocham czytać”. 
 

18 

SYLABA: GA, GO, GE, ….. 

ćwiczenia oddechowe , gest artykulacyjny. 

Marzec  

2019 

“wiosenne kwiaty sylabowe”, plansza edukacyjna, dobble sylabowe. 
 

19 

SYLABA:JA,JO,JE,.... 

ćwiczenia oddechowe , gest artykulacyjny. 

Marzec 

2019 

Plansza dydaktyczna, 

Zabawa ruchowa “ja, jo...”na przykładzie “sałatki owocowej” 
 

20 

SYLABA :NA, NO, NE,  

ćwiczenia oddechowe , gest artykulacyjny. 

Kwiecień 

2019 

Plansza edukacyjna, Gra słowna “dyrygent” 
Gra planszowa podłogowa “sylabki 

21 

SYLABA:CA, CO, CE,.... 

ćwiczenia oddechowe , gest artykulacyjny. 

Kwiecień  

2019 

Plansza edukacyjna, Gra słowna naśladowcza “mów jak ja” 

22 

SYLABA HA, CHA, HO, CHO 

ćwiczenia oddechowe , gest artykulacyjny. 

Maj 

2019 

Plansza edukacyjna, zagadki sylabowe, gra ”łowimy sylaby 
 

23 

CZYTAMY PROSTE WYRAZY 

ćwiczenia oddechowe , gest artykulacyjny. 

Maj 

2019 

Plansza edukacyjna, gra ”sałatka sylabowa”, gra “zgadnij jaką jestem sylabą?” 
 

24 

CZYTAMY ZDANIA POJEDYNCZE 

ćwiczenia oddechowe , gest artykulacyjny. 

Maj 

2019 

Plansza edukacyjna, “magiczne pudełko”- gra ze wszystkich poznanych sylab i wyrazów, zdań pojedynczych. 
 

 
 

OCZEKIWANE EFEKTY WDROŻENIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ- 

-Dziecko czyta sylaby, proste wyrazy i zdania pojedyncze ze zrozumieniem. 

-Dziecko bierze aktywny udział w zajęciach 

-Dziecko potrafi współpracować w grupie, w parze. 

-Dziecko potrafi samodzielnie inicjować gry i zabawy słowne. 

 

EWALUACJA- 

“Magiczne pudełko”-zabawa grupowa z losowaniem haseł do samodzielnego czytania.  

Obserwacja dzieci w czasie prowadzonych zajęć. Dyplomy dla uczestników innowacji. 

 

                                               

 

           BIBLIOGRAFIA 

      1. Jagoda Cieszyńska-Rożek. Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci, Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej, Kraków 2013. 

      2. Jagoda Cieszyńska-Rożek, Kocham uczyć czytać, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków        2018. 

       3. Jagoda Cieszyńska, Metody wywoływania głosek, wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej, Kraków 2012. 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Gramy, śpiewamy, więc zasady ortograficzne znamy” 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie

 

 

 

Autorzy:

Barbara Kłeczek

Małgorzata Pawlak

 

Balin, 2016r.

IDEA INNOWACJI

„Każde dziecko jest mądre

i może odnieść sukces,

jeśli dostanie szansę”

 

 

Inspiracją do napisania tego programu była analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów w zakresie edukacji polonistycznej.  Pomimo wielu ćwiczeń z zakresu ortografii, uczniowie popełniają wiele błędów i ich osiągnięcia na tej płaszczyźnie nie przynoszą takich efektów jakie byłyby zadowalające zarówno dla ucznia jak i dla nauczyciela.

 Etap edukacji wczesnoszkolnej jest etapem poznawczym i wielopłaszczyznowym. Rozwijamy mowę, myślenie, uwagę, pamięć. Uczeń poznaje litery, czyta i stawia pierwsze kroki w pisaniu. Jest to dla niego okres wytężonej i niejednokrotnie trudnej pracy. Napotyka wiele pułapek na swej drodze do wiedzy. Taką pułapką jest dla niego właśnie ortografia. Dzieci piszą zasłyszane wyrazy, a okazuje się, że źle je zapisują. Skupiają się bowiem na samej technice pisania nie na prawidłowej pisowni. Wynika to prawdopodobnie z braku umiejętności jednoczesnej koncentracji podczas pisania i poprawności zapisywania.

Wychodząc naprzeciw tym trudnościom stworzyłyśmy program innowacyjny „GRAMY, WIĘC ZASADY ORTOGRAFICZNE ZNAMY”, który ma na celu pomoc w przyswojeniu obowiązujących zasad ortografii. Skierowany on będzie do uczniów klasy IIa i klasy  IIb i może mieć swoją kontynuację w klasie trzeciej.

Gra ma zasady i zasad należy przestrzegać. Podczas gry jest element rywalizacji, który młodsze dzieci bardzo lubią. Można zostać zwycięzcą, a to przynosi zadowolenie i szczęście. Poszczególne treści i zadania zostaną więc przedstawione w formie zabaw, gier komputerowych, gier planszowych itp. Dzieci poznają śpiewane zasady ortograficzne, a wesołe rymowanki pozwolą im lepiej zapamiętać poznawane zasady ortograficzne. Mamy nadzieję, że chęć do zabawy i gier będzie motorem napędowym, który pomoże pokonać słabe strony naszych uczniów. W celu uatrakcyjnienia zajęć zastosowane zostaną różnorodne metody aktywne. Wspólnie z dziećmi stworzymy własną grę planszową, w której zastosujemy poznane zasady ortograficzne. Ułożymy i zilustrujemy bajkę, której bohaterowie pozwolą zapamiętać wiele wyjątków ortograficznych. Wykonamy album egzotycznych zwierząt. Prace prezentowane będą w kącikach „Gramy i bawimy się z ortografią” znajdujących się w klasach. Na podsumowanie innowacji odbędzie się ortograficzna gra terenowa pn. „Podchody ortograficzne”.

Nauka przez zabawę będzie naszym celem. Stanie się ona środkiem ułatwiającym opanowanie i utrwalenie opanowywanego materiału. Ta metoda uczy samodzielnego myślenia, pobudza do działania, sprawia, że obowiązki stają się przyjemne, bo nie mają tradycyjnych oznak obowiązków. Zabawa rozwija zainteresowania, uzdolnienia, a dzięki jej różnorodności może stać się źródłem sukcesu dzieci, które nie będą odczuwały ciężaru nauki ani stresu.

Dodatkowym elementem uatrakcyjniającym nasze zajęcia będzie wykorzystanie technologii informacyjnej. Komputer jest obecnie sprzętem codziennego użytku naszych uczniów. Chętniej wykonują zadania zapisane na komputerze. Wykorzystamy, więc umiejętności uczniów w tym zakresie i część zajęć zrealizujemy z wykorzystaniem komputerów. Mamy nadzieję, że tego typu zajęcia pozwolą lepiej przyswoić poznawany zakres materiału i rozbudzą zainteresowanie poznawanymi zasadami. Natomiast zasady ortograficzne, śpiewane w rytm hip-hopowych  melodii, szybciej zostaną zapamiętane.

 

AUTORZY INNOWACJI :  mgr Barbara Kłeczek, mgr Małgorzata Pawlak

RODZAJ INNOWACJI :  metodyczno-organizacyjna

CZAS TRWANIA INNOWACJI :  grudzień 2016 – maj 2017

 

ZAKRES INNOWACJI: 

Innowacją zostaną objęci uczniowie klasy IIa i IIb Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie. Innowacja będzie wdrażana przez autorki podczas zajęć dodatkowych, które będą odbywać się raz w tygodniu.

 

FINANSOWANIE INNOWACJI

Innowacja nie wymaga dodatkowego finansowania.

CEL GŁÓWNY

Poznanie zasad ortografii poprzez naukę i zabawę i wdrażanie do prawidłowego ich stosowania w życiu codziennym.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

Ø  Rozbudzanie zainteresowań ortografią poprzez stworzenie dziecku sprzyjających
i atrakcyjnych warunków edukacyjnych.

Ø  Wzbogacanie słownika.

Ø  Rozwijanie umiejętności analizowania trudności ortograficznych.

Ø  Doskonalenie pisania z pamięci i ze słuchu.

Ø  Wyrabianie nawyku korzystania  z gier edukacyjnych planszowych, gier komputerowych, słowników itd.

Ø  Zapoznanie z możliwością wykorzystanie komputera w rozwijaniu umiejętności

ortograficznych.

Ø  Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

Ø   Wzmacnianie nawyku zdrowej rywalizacji.

Ø  Uczenie umiejętności radzenia sobie z przegraną.

 

FORMY PRACY

Ø  Praca zbiorowa.

Ø  Praca indywidualna.

Ø  Praca w małych grupach.

Ø  Praca w parach.

POMOCE DYDAKTYCZNE

·       Edukacyjne gry planszowe, gry karciane, dydaktyczne gry komputerowe, gry ruchowe, malowane dyktanda, krzyżówki, rebusy, zagadki, quizy, płyty z piosenkami o tematyce ortograficznej, słowniki ortograficzne itp.

TREŚCI

Lp.

Treści

Termin

Pomoce dydaktyczne

(przykłady)

1.

Hałaśliwe „h” dobry humor ma - pisownia wyrazów z „h”.

Grudzień 2016

·       Gra „Zgadnij co to!”.

·        Gra interaktywna – dopasuj wyrazy.

2.

Druh Bohdan - pisownia wyrazów z „h” wymiennym.

Grudzień

2016

·       Bingo ortograficzne.

·       Gry interaktywne www.pisupisu.pl

3.

Świąteczna krzyżówka z choinką - pisownia wyrazów z „ch”.

Grudzień 2016

·       Świąteczny Quiz Ortograficzny.

4.

Nochal, klucha, mucha i Stach - pisownia wyrazów z „ch” wymiennym.

Styczeń 2017

·       Karty obrazkowe – ortografia
z muchą i pietruchą.

5.

Wymieniamy się z „ó”- pisownia wyrazów z „ó” wymiennym.

Styczeń 2017

·       Karty OrtoBratki. Wyrazy z „ó” wymiennym.

6.

Ilustrowane „ó”- pisownia wyrazów z „ó” niewymiennym.

Styczeń 2017

·       Karty Ortomagiczne – polisensoryczne utrwalanie poprawnej pisowni.

7.

Końcówka – ów, -ówka.

Styczeń 2017

·       Karty obrazkowe – ortografia
z mrówką i borówką.

8.

Czy – uje się rymuje? - pisownia wyrazów z „u”.

Luty 2017

·       Granie w zdanie.

9.

Jeżdżę i wożę książkę „Bliżej drużyny Pieniążka”- pisownia wyrazów z „ż” wymiennym.

Luty

2017

·       Dobble. Wyrazy z ż.

·       „Ortografia Śpiewająco” – piosenka pt. „Żarliwa opowieść”.

10.

Inżynier drży, gdy Elżbieta łże - pisownia wyrazów z „ż” po spółgłoskach.

Marzec 2017

·       Ortograficzny tor przeszkód.

·       Gry interaktywne.

11.

Album zwierząt - pisownia wyrazów z „ż” niewymiennym .

Marzec 2017

·       Obrazek z obrazków „Żaba”.

·       Dubble – wyrazy z „ż”.

12.

Kiedy orzeł był orlęciem- pisownia wyrazów z „rz” wymiennym.

Marzec 2017

·       Karty OrtoBratki. Wyrazy z „rz” wymiennym.

·       „Ortografia Śpiewająco” – piosenka pt. „Krakowiaczek na er zet”.

13.

Śpiewająco piszę „rz” po spółgłoskach.

Marzec 2017

·       Wykreślanka ortograficzna online - RZ po spółgłoskach - www.superkid.pl.

14.

Kim chciałbym zostać?- pisownia wyrazów z „rz” w zakończeniach –arz, -erz.

Kwiecień 2017

·       Wykreślanka online.

·       Gramy sylabami – układanie wyrazów.

15.

Warzywa korzenne - niewymienne pisownia wyrazów z „rz” niewymiennym.

Kwiecień 2017

·       Warzywa na parze - gra w oparciu
o wierszyk ortograficzny.

16.

Dwa mądre kotki „ą” i „ę”.

Kwiecień 2017

·       Ortograficzna loteryjka obrazkowa – ę, en, em. Gra w stylu bingo.

·       Dubble – ą, on, om.

17.

Wielka litera w podróżach po Polsce.

Maj

2017

·       Sudoku ortograficzne.

18.

Uwaga NIE! - z rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami.

Maj

2017

·        „Ortografia śpiewająco” piosenka pt. „Jaś przekora”.

19.

Wyjątkowe słowa - wyjątki
w pisowni.

Maj

2017

·       Biegane dyktando – wybór Mistrza Ortografii w poszczególnych klasach.

20.

Ortograficzna gra terenowa pn. „Podchody ortograficzne”. Podsumowanie innowacji.

Maj

2017

·       Zagadki ortograficzne.

·       Rebusy.

·       Krzyżówki.

 

 

 

OCZEKIWANE EFEKTY WDROŻENIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Uczeń zna podstawowe zasady ortograficzne i potrafi je zastosować w praktyce.

Ø  Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Ø  Uczeń potrafi współpracować w grupie.

Ø  Uczeń potrafi wykorzystać różnorodne gry do zapamiętywania pisowni wyrazów
z trudnościami ortograficznymi.

Ø  Uczeń potrafi posługiwać się komputerem (myszką, klawiaturą).

EWALUACJA

Ocena pracy uczniów będzie dokonywana na podstawie:

Ø  Obserwacja uczniów podczas zajęć.

Ø  Dyktando.

BIBLIOGRAFIA

 

1.     Klimkiewicz D. Ortografia ze skrzatem. Ćwiczenia uzupełniające dla uczniów klas II-III, Wydawnictwo Skrzat, Kraków 2013.

2.     Podgórska A. Ortografia drugoklasisty, Wydawnictwo AKSJOMAT.

3.     Zbróg Z. Lubię ortografię, MAC EDUKACJA.

4.     Gawdzik W. Ortografia i gramatyka na wesoło, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa1990

5.     Kanabrodzka A, Owczarska H, Pomianowska P. W labiryntach ortografii, Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej Żak, Warszawa 1997

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie
  ul. Jaworznicka 139

  spbalin@chrzanow.pl
 • 032/ 613-17-67

Galeria zdjęć