• Kalendarium szkoły

   •  

     

    Kalendarium

     

    8 listopada 1858

    Podpisanie aktu erekcyjnego szkoły w Balinie.

     

    1859

    Rozpoczęcie nauki w nowopowstałej szkole. Brak informacji, gdzie się ona mieściła.

     

    1873

    Od tego roku zachowała się „Księga wizyt szkolnych”, w której najczęściej wpisywał się ksiądz proboszcz z Kościelca odwiedzający szkołę.

     

    1877

    Wizytacja szkoły, zwierzchnik miedzy innymi zaznaczył, aby uczący więcej troszczył się  o szkolę         filialną w Luszowicach.

     

    1884

    Nauczycielem w szkole zostaje Daniel Domanus, pierwszy znany z imienia i nazwiska kierownik tejże szkoły.

     

    1892

    Od tego roku w szkole uczy Maria Michalik, natomiast w Luszowicach Piotr Michalik. Nie da się dziś ustalić czy to tylko zbieżność nazwisk, czy łączyły ich jakieś więzy rodzinne.

     

    1905

    Kierownikiem szkoły zostaje Stanisław Germata.

     

    1912/13

    Rada Szkolna Okręgowa w Chrzanowie zawiadomiła Zarząd Szkoły, że Rada Szkolna Krajowa przyznała tutejszej Gminie zasiłek na budowę nowego budynku szkolnego.

     

    1913/14

    Na mocy upoważnienia Krajowej Rady Szkolnej z dnia 26 sierpnia 1913 roku rozpoczęcie nauki zostało przeniesione z dnia 1 września na 15. Powodem tejże decyzji było umożliwienie rodzicom skorzystania z pomocy dzieci szkolnych do pilnych prac w polu, które z powodu długotrwałych deszczy przeciągnęły się na pierwszą połowę września. 

     

    1915/16

    Dnia 27.10.1915 odbyło się zbieranie liści z ostrężyn dla celów wojskowych.

    23.11. odbyło się zbieranie starych materacy wełnianych i bawełnianych dla tych samych celów.

     

    1916/17

    W dniach 29, 30, 31 sierpnia 1916 roku odbyły się wpisy dzieci do szkoły, zapisało się 204 chłopców, 231 dziewczyn, ogółem 435 dzieci. 

     

    1917/18

    W dniu 12 listopada 1917 roku odbyła się rozprawa konkurencyjna w sprawie pokrycia budynku szkolnego, budowy nowych ubikacji przy szkole i poprawy okien. Z ramienia Rady Szkolnej Okręgowej brał udział w posiedzeniu Adolf Zontek. Gminę Balin reprezentował Michał Marasik Radny Gminy. W zastępstwie Rady Szkolnej miejscowej obecny był Paweł Gładys – przewodniczący. W rozprawie brał udział również Roman Marczyński  - właściciel dóbr Balin, jako przełożony obszaru dworskiego.

    Z powodu panującego na gminie tyfusu plamistego szkoła była zamknięta od 1 stycznia 1918 roku do 31 maja 1918. Nauka rozpoczęła się na nowo 1 czerwca 1918 i trwała przez czerwiec, lipiec i sierpień.

     

    1922/23

    Od 3 listopada do 2 grudnia nie odbywała się nauka z powodu braku opału. Staraniem kierownika szkoły przywieziono 2 grudnia 8 q węgla. Zatem 3 grudnia rozpoczęła się regularna nauka w szkole i trwała do rozpoczęcia ferii świąt Bożego Narodzenia. Po świętach znów brakło opału. Nie można było szkoły otworzyć, bo Rada Miejscowa szkolna nie posiadała żadnych funduszy.

    Staraniem Rady Szkolnej Powiatowej i kierownika szkoły udzielił tutejszej szkole Bank Ziemski na kredyt 1 wagon węgla. Wobec tego 15 stycznia 1923 rozpoczęła się regularna nauka.”

     

    1923/24

    W dniu 4 kwietnia 1924 zachorował obłożnie Kierownik Szkoły Stanisław Germata. Z powodu choroby nie uczył do końca roku szkolnego. Zastępowała go w kierowaniu nauczycielka Zofia Cukrzyńska.

     

    1925/26

    Według rozporządzeniem Rady Szkolnej Powiatowej z dnia 31.08.1925 tymczasowe kierownictwo szkoły powierzono starszej nauczycielce tutejszej szkoły Marii Weydównie od 1 września br. w miejsce dotychczasowego kierownika Stanisława Germaty, który przeszedł na emeryturę

    Z dniem 15 września 1925 została wynajęta trzecia izba szkolna u Michała Marasika (Duży Balin).

     

    1930

    Kierownikiem szkoły zostaje Józef Kruk ( do roku 1943).

    Brak dalszych zapisków. Kolejne lata udokumentowane w formie kroniki to dopiero rok 1945. Okres kierowania szkołą przez Józefa Kruka przedstawiony w oparciu o zapis i dostarczoną dokumentację przez syna: Zbigniewa Kruka.

      

    1939/40

    Mimo wykonania projektu organizacyjnego szkoły na rok szkolny, jak również innych prac przygotowawczych nauka w skutek rozpoczęcia działań wojennych 1 września tegoż roku nie rozpoczęła się. Po zajęciu terenu, na którym znajduje się rejon szkolny przez niemieckiego okupanta, nauka rozpoczęła się dopiero 20.09.1939r. w nauczaniu brały udział osoby uczące jeszcze w roku szkolnym 1938/39 i wcześniej, a mianowicie: Kruk, Krukowa, Siepak, Siepakowa i Bednarska. 

    Funkcję kierownika szkoły w latach 1943-1945 pełnił Fryderyk Siepak.        

     

    1944/45

    Pani Bednarska rozpoczęła nauczanie w marcu, państwo Siepakowie, pani Jaśkiewiczowa i ks. Ciepiela w kwietniu.

     

    1945/46

    Pełny rok szkolny rozpoczyna się 1 września.

    Kierownikiem szkoły został Stanisław  Malicki.                                  

     

    1949/50

    Mieszkańcy Balina uznali za konieczną budowę nowej szkoły. Dzięki temu przeświadczeniu i silnej woli tutejszych obywateli przy Komitecie Rodzicielskim został wybrany i utworzony Komitet Budowy Szkoły w Balinie, który postawił sobie cel jasny: budowę nowej szkoły.

     

    1950/5

    Dotychczasowy kierownik szkoły obywatel Malicki Stanisław przeniesiony do Wydziału Oświaty w Chrzanowie na stanowisko podinspektora Oświaty Dorosłych. Pełniącą obowiązki kierownika szkoły została Nabożny Genowefa.

     

    1951/52

    Kierownikiem szkoły zostaje Domicela Marcinkiewicz.                      

     

    1954/55

    Do szkoły znów przyszedł liczny rocznik tworząc dwa równoległe oddziały. W ten sposób szkoła liczy już 9 oddziałów.

     

    1956/57

    Liczba oddziałów 11. Nauka prowadzona była na 3 zmiany w 4 salach lekcyjnych.

     

    1958- 60

    Szkoła liczyła już 14 oddziałów, w których uczyło się 494 uczniów.

    Rozpoczęto budowę nowej szkoły.

     

    1960/61

    Ukończono budowę nowej szkoły i w tymże roku szkolnym rozpoczęła się w niej nauka.

      

     

     

    1960 

     

    1962/63

    Bardzo ciężka zima przerwała pracę szkoły na 5 dni. Temperatura spadłą do -28C.

    Wraca propozycja budowy drugiej szkoły.

     

    1963/64

    W szkole uczy się już 561 uczniów w 16 oddziałach.

     

    1964/65

    Ubyło uczniów, tak, że szkoła liczy 555 dzieci, 16 oddziałów i 16 nauczycieli.

     

    1965/66

    W tymże roku zostało dokonane tynkowanie nowego budynku oraz remont kapitalny starej szkoły, w której w dalszym ciągu uczyły się 4 oddziały.

    Reforma szkolna wydłużyła naukę w szkole podstawowej do 8 lat.

     

    1966/67

    Uczczono również 50 –lecie pracy pedagogicznej – najstarszej nauczycielki pani Heleny Kulowej.

     

    1967/68

    Samorząd Szkolny postanowił zakupić szkole pianino z funduszy zebranych ze składek członkowskich oraz dochodów z urządzanych imprez.

     

    1968/69

    Do szkoły uczęszcza 572 dzieci, rozmieszczonych w 17 oddziałach. 62 uczniów ukończyło szkołę podstawową, 484 otrzymało promocję do klasy wyższej, 26 uczniów pozostało w tej samej klasie na rok następny.

      

    1972/73

    Nastąpiła zmiana kierownictwa szkoły, długoletni kierownik szkoły p. Domicela Marcinkiewicz po 45 latach (21 w Balinie) owocnej pracy przeszła na zasłużoną emeryturę.

    Stanowisko dyrektora szkoły władze oświatowe powierzyły młodemu nauczycielowi tutejszej szkoły Krzysztofowi Kowalczykowi. Zastępcą dyrektora pozostała Ludwika Marasik, która funkcję tę pełniła 9 lat.

    W styczniu 1973 roku weszła w życie reforma oświatowa. Zostają utworzone szkoły gminne, a dotychczasowy kierownik Krzysztof Kowalczyk został powołany na gminnego dyrektora szkół.

     

    1973/74

    Rok szkolny rozpoczęła się od uroczystego ślubowania klas pierwszych. Dzieci były pasowane na uczniów, zostały im wręczone elementarze. Decyzją Rady Pedagogicznej klasy pierwsze będą składały ślubowanie corocznie.

     

    1974/75

    Dnia 9 października 1974 roku odbyła się miła uroczystość, w której udział wziął przedstawiciel Oddziału powiatowego LOP w Chrzanowie – inż. leśnik Franciszek Chruściel. W dniu tym posadzony został czerwony dąb – jako pomnik dla uczczenia XXX-lecia PRL-u.

    Posadzony dąb został nazwany imieniem „Piast”.

    Nieopodal szkoły na nieużytkach został założony Park Leśny. Była to inicjatywa GRN w Balinie. Opiekę nad parkiem przejęli Stanisław i Zygmunt Kowalscy oraz młodzież szkolna.

     

    1976/77

    Dyrektorstwo objęła nauczycielka tutejszej szkoły, wieloletni zastępca Ludwika Marasik.

      

    1977/78

    Młodzież wróciła do odmalowanego i odświeżonego budynku szkolnego dzięki dużej pomocy rodziców, którzy pomogli w malowaniu sal lekcyjnych, oraz zakładowi pracy „Fablok". Wszystkie prace wykonane były w czynie społecznym.

     

    1978/79

    Ten rok był rokiem wielkich zmian w systemie edukacji narodowej. Weszła w życie ustawa o pełnej dziesięcioletniej szkole, która miała zapewnić każdemu młodemu obywatelowi drogę do awansu społecznego i kulturalnego. Do tej reformy przygotowała się także nasza szkoła poprzez zakup pomocy szkolnych dla klas l. Salę klas l adaptowano na pracownię. Koszt tej pracowni wyniósł 500 tyś. zł.

    W szkole został zorganizowany oddział przedszkolny dla dzieci 6 -letnich.

    17 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie młodzieży szkolnej z najstarszymi mieszkańcami Balina i władzami terenowymi. Było to spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Seniora.

    2 stycznia 1978 r rozpoczął się w szkole remont kapitalny dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wyburzenie pieców kaflowych, a na ich miejsce zainstalowanie centralnego ogrzewania. Wymieniona została także kanalizacja sanitarna i burzowa.

     

    1980/81

    Rok szkolny rozpoczął się z czterodniowy opóźnieniem spowodowanym intensywnymi pracami poremontowymi, ale w końcu został zakończony kapitalny remont szkoły. Przy pracach porządkowych pracowało całe grono nauczycielskie. Koszt całkowitego remontu wyniósł 6 min zł. Budynek szkoły zmienił swoje oblicze. Klasy zostały wyposażone w nowe meble. Przy świetlicy wybudowano kuchnię. Warunki pracy nauczycieli i uczniów uległy zdecydowanej poprawie.

    Dużym wydarzeniem w życiu szkoły było odsłonięcie tablicy patrona szkoły Mariana Buczka.

     

    1981/82

    W roku 1980 upadła ostatecznie koncepcja reformy systemu oświaty, której głównym celem było utworzenie tzn. dziesięciolatek. W skutek kryzysu gospodarczego naszego kraju z reform zrezygnowano.

    Na wyróżnienie w tym roku szkolnym zasłużyła praca ZHP, której opiekunem z ramienia Rady Pedagogicznej i instruktorem była dh. Danuta Lepucka. Szczep przy szkole został uznany za najlepiej pracujący szczep na terenie miasta i gminy Chrzanów. W harcerskim Przeglądzie Artystycznym zespół harcerski zdobył trzykrotnie l miejsce.

    6 maja 1981 r, rozpoczął pracę szkolny radiowęzeł. W każdej klasie znajdowały się głośniki i od tej chwili komunikaty docierały do  każdego ucznia.

     

    1982/83

         

    Uporządkowano teren wokół szkoły. Posadzono krzewy ozdobne, a na skarpie założono alpinarium.

    Rok rocznie organizowało się w szkole Dzień Seniora. W tym roku także zorganizowano tę uroczystość, w której uczestniczyło starsze pokolenie Balina. Młodzież przygotowała na tę imprezę program artystyczny.

     

    1983/84

    28.01.1984 r została oddana do użytku tutejszej szkole Izba harcerska. Prace adaptacyjne wykonała młodzież ZHP, W urządzeniu harcówki pomogli rodzice i Komitet Rodzicielski. Szczep Harcerski im. Tadeusza Kościuszki działał pod kierunkiem druhny Danuty Lepuckiej.

    W lutym 1984 r zamontowano nowe ogrodzenie wokół szkoły. Posadzono niskopienne rozłożyste cyprysy.

     

    1985/86

    11.IX 1985r.Zespół Taneczny prowadzony przez p. J. Dudek wziął udział w festynie zorganizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach. Występ naszego zespołu został zauważony przez organizatorów festynu.

    17.05.1986r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod Dom Strażaka w Balinie. W uroczystości wzięło udział szkolne Koło Taneczne i Zespół Wokalny pod kierunkiem p. J. Dudek i p. J. Lepuckiej.

    18.06.1986 r gościem naszej szkoły był aktor teatralny i filmowy Antoni Kowalczyk, były więzień obozu w Oświęcimiu. Spotkanie to dostarczyło młodzieży głębokich przeżyć i wzruszeń.

    W tymże roku szkolnym nasza szkoła była wizytowana przez Wydział Oświaty i Wychowania w Chrzanowie i uzyskała wysoką ocenę za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej. Szkoła została też wyróżniona przez Naczelnika Miasta i Gminy Chrzanów za ład, porządek i estetykę wokół szkoły.

     

    1986/87

    W szkole poczyniono liczne inwestycje. Szczególną troską otoczono pracownię zajęć praktyczne- technicznych i polonistyczną.

    18.11.1986 r. gośćmi szkoły byli aktorzy scen warszawskich -Stefania Górnik i Janusz Markowski. Wykonali oni program artystyczny zatytułowany „ Historia o Nich nigdy nie zapomni, czyli żywi bohaterowie".

     

    1987/88

    Po wakacjach młodzież wróciła do szkoły, do świeżo pomalowanych korytarzy, holi, sanitariatów i sali gimnastycznej.

    Na potrzeby szkoły zakupione zostały duże ilości pomocy naukowych, między innymi zegar elektroniczny. Tym sposobem wyeliminowany został obowiązek dzwonienia przez woźną. 

     

    1988/89

    Nowy rok szkolny rozpoczął się uroczyście. Dnia 10.10.1988 r odbył się w tutejszej szkole koncert aktorów scen warszawskich. W programie były pieśni patriotyczne i żołnierskie. Koncert dostarczył młodzieży głębokich przeżyć.

    21.01.1988 r dzieci i młodzież wraz z opiekunami p. J. Dudek i p. St, Zając odwiedziły Dom Starców w Chrzanowie.

     

    1989/90

    Wiele satysfakcji dał szkole dyplom za zajęcie l-go miejsca w czystości i estetyzacji szkół w mieście i gminie Chrzanów. Młodzież bardzo dużo wędrowała z nauczycielami po najbliższej okolicy i nie tylko. Najwięcej przeżyć dostarczyła wycieczka LOT­-em do Warszawy.

     

    1990/91

    W tym czasie rozdzielono kancelarię i sekretariat, tworząc oddzielne pomieszczenia dla pracownika administracyjnego. Na ten cel zostało zaadoptowane pomieszczenie Spółdzielni Uczniowskiej Żaczek.                

    Zostaje zawieszona działalność Spółdzielni Uczniowskiej ze względu na urynkowienie i mnogość towaru na rynku.

    W szkole za odpłatnością rodziców prowadzone były kursy języka angielskiego i niemieckiego.

    Tradycją Samorządu Szkolnego stało się „Święto Szkoły” organizowane corocznie 21 marca. Młodzież wybierała wówczas miss i mistera szkoły. Wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami doskonale się przy tym bawili.

     

      

     

     

    2010

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie
   • spbalin@chrzanow.pl
   • administrator.spbalin@op.pl
   • 032/ 613-17-67
   • ul. Jaworznicka 139 32-500 Chrzanów
   • /SPBalin/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych