• Prawa ucznia

   •  

    Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej w Balinie:

    Rozdział 7

    Uczniowie szkoły

    § 36

    Uczeń ma prawo do:

    1. opieki wychowawczej i takich warunków pobytu w szkole, które zapewnia bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

    2. korzystania z pomocy pedagoga szkolnego;

    3. uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych w danym roku w szkole;

    4. zgłaszania władzom szkolnym oraz nauczycielom wszelkich propozycji i wniosków związanych ze sprawami uczniowskimi poprzez swoich przedstawicieli;

    5. sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

    6. tygodniowego rozkładu zajęć zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

    7. informacji o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;

    8. informacji o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania;

    9. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo;

    10. ochrony przed wszelkimi formami przemocy;

    11. zwolnienia z dodatkowych zadań domowych (z wyjątkiem niedziel w przypadku jednej godziny przedmiotu w tygodniu) na okres świąt kalendarzowych i innych przerw w nauce;

    12. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych;

    13. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i podręcznego księgozbioru wg regulaminu pracowni;

    14. reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, przeglądach i imprezach artystycznych zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami;

    15. pomocy w przypadku trudności w nauce oraz dyskrecji w sprawach osobistych;

    16. w miarę potrzeb i możliwości szkolnych korzystać z pomocy socjalnej;

    17. swobody wyrażania myśli, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;

    18. znajomości programu nauczania i celów lekcji;

    19. podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

    20. nagród i wyróżnień zgodnie ze statutem szkoły;

    21. korzystania z form pomocy stypendialnej, doraźnej, rzeczowej;

    22. składania skarg na piśmie w przypadkach, gdy naruszono jego godność osobistą, nietykalność cielesną i złamane zasady jego prawa. Skarga powinna zostać złożona do dyrektora szkoły powinna zawierać opis, miejsce i datę zdarzenia;

    23. dostosowywania warunków pisania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i własnych możliwości na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i wniosku rodziców;

    24. ochrony danych osobistych;

    25. równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela;

    26. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszenie się w organizacjach działających w szkole;

    27. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

    28. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

    1. W przypadku naruszenia praw wynikających ze statutu szkoły i Konwencji o Prawach Dziecka uczeń lub jego rodzic może złożyć skargę:

    1. w przypadku naruszenia praw przez innego ucznia do wychowawcy oddziału klasy lub pedagoga szkolnego;

    2. w przypadku naruszenia praw przez pracownika niepedagogicznego szkoły do wychowawcy oddziału klasy lub pedagoga szkolnego;

    3. w przypadku naruszenia praw przez nauczyciela do wychowawcy oddziału klasy;

    4. w przypadku naruszenia praw przez wychowawcę oddziału klasy do pedagoga;

    5. w przypadku naruszenia praw przez pedagoga do dyrektora szkoły;

    6. w przypadku naruszenia praw przez Dyrektora do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

    1. Wszystkie skargi winny być rozpatrywane zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

    2. Obowiązek dokumentowania rozpatrywanych skarg spoczywa odpowiednio na wychowawcy, pedagogu szkolnym lub dyrektorze.

    3. W przypadku opisanym w ust. 2 pkt 1-4 uczeń ma prawo odwołać się do dyrektora szkoły, jeśli uważa sposób rozpatrzenia skargi za niezadowalający.

     

    § 37

    1. W przypadku rażącego naruszenia praw wynikających ze statutu szkoły i Konwencji o Prawach Dziecka Dyrektor szkoły, zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego, działającego przy Kuratorium Oświaty w Krakowie nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu.

    2. Dyrektor szkoły wszczyna postępowanie wyjaśniające, zgodnie z przepisami prawa określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego.

    3. Uchylony.

     

     

    § 38

    Uczeń szkoły ma w szczególności obowiązek:


    1. systematyczne uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w tygodniowym rozkładzie zajęć;

    2. przygotowywanie się do zajęć oraz aktywny udział w zajęciach;

    3. przynoszenie na zajęcia wymaganych przez nauczycieli zeszytów, podręczników, pomocy i sprzętu niezbędnego do prawidłowego uczestnictwa w zajęciach;

    4. odrabianie zadań domowych wskazanych przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych;

    5. dbania o bezpieczeństwo na terenie szkoły (zakaz bójek, biegania, gry w piłkę na korytarzu, skakania ze schodów);

    6. szanowania sprzętu szkolnego;

    7. noszenia i przebierania obuwia zastępczego;

    8. przestrzeganie postanowień zawartych w statucie.

    1. Do obowiązków ucznia w zakresie właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych należy:

    1. zachowanie porządku i właściwej dyscypliny na zajęciach;

    2. zachowanie pełnej kultury wypowiedzi;

    3. nieprzeszkadzanie innym uczniom w uczestnictwie w zajęciach;

    4. stosowanie się do uwag i poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia.

    1. Do obowiązków ucznia w zakresie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych należy:

    1. ustne wyjaśnienie przyczyn nieobecności na zajęciach;

    2. przedkładanie wychowawcy usprawiedliwień sporządzonych przez rodziców niezwłocznie po powrocie ucznia do szkoły jednak nie później niż do końca danego miesiąca.

    1. Do obowiązków ucznia w zakresie przestrzegania zasad ubierania się na terenie szkoły należy przestrzeganie ustaleń określonych w § 43.

    2. Do obowiązków ucznia w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły należy:

    1. całkowity zakaz korzystania z tych urządzeń podczas zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 7;

    2. całkowity zakaz nagrywania i rozpowszechniania nagrań dotyczących uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły, przebiegu zajęć oraz przerw międzylekcyjnych i innych związanych z organizacją zajęć, z zastrzeżeniem ust. 7.

    1. Do obowiązków ucznia w zakresie właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów należy:

    1. kulturalne zachowanie i odnoszenie się;

    2. szanowanie ich racji i poglądów.

    1. Uczeń lub uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela lub Dyrektora takich jak:

    1. wyszukiwania informacji potrzebnych podczas zajęć edukacyjnych, na prośbę lub za zgodą nauczyciela;

    2. osobistych związanych z koniecznością skontaktowania się z rodzicami.

     

    § 39

    1. Za rzetelna naukę i prace społeczne na terenie szkoły, wzorowe zachowanie, działalność w szkolnych organizacjach, odwagę oraz godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz uczeń może otrzymać nagrody:

    1. pochwała wychowawcy lub nauczyciela wobec uczniów w danym oddziale klasy;

    2. pochwała Dyrektora szkoły na apelu szkolnym wobec uczniów całej szkoły;

    3. dyplom przyznany za osiągnięcia w konkursach organizowanych w szkole i zawodach sportowych;

    4. nagroda książkowa w kl. I-III za wzorową roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania i wyróżniające wyniki w nauce;

    5. nagroda książkowa w kl. IV-VIII za wzorową roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania i średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75;

    6. nagroda książkowa za 100% frekwencję, liczoną w dniach nauki;

    7. list gratulacyjny skierowany do rodziców i dyplom dla ucznia;

    8. wpis do „Złotej Księgi Szkoły” za wzorową ocenę klasyfikacyjną zachowania i średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0.

    1. W ostatnim roku nauki przyznawany jest tytuł „Najlepszy Absolwent” dla ucznia, który:

    1. ukończył szkołę podstawową ze średnią z zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0 i wzorową oceną klasyfikacyjną zachowania;

    2. otrzymał świadectwo z wyróżnieniem w kl. IV-VIII (z biało- czerwonym paskiem);

    3. w ciągu całego etapu edukacyjnego czynnie uczestniczył w życiu klasy i szkoły.

    1. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do przyznanej nagrody w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia o jej przyznaniu.

    2. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.

    3. O wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i ocenie zasadności zastrzeżeń Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje zainteresowanego ucznia i jego rodziców.

    4. W wyniku rozpoznania zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3 Dyrektor szkoły może odstąpić od przyznania nagrody, utrzymać przyznaną nagrodę lub zmienić rodzaj przyznanej nagrody.

     

    § 40

    1. Za nieprzestrzeganie statutu, lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, a także za naruszanie porządku szkolnego, stwarzania niebezpiecznych dla otoczenia sytuacji uczeń może być ukarany karą:

    1. upomnienia wychowawcy wobec oddziału klasy;

    2. słownego lub pisemnego powiadomienia rodziców;

    3. nagana wychowawcy;

    4. nagana Dyrektora;

    5. zawieszenia prawa do pełnienia funkcji w samorządzie klasy lub szkoły (czas wyznacza rada pedagogiczna po konsultacji z samorządem klasowym lub szkolnym).

    1. uchylony

    2. Za majątek szkoły, który został zniszczony przez ucznia rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność.

    3. Za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na rówieśników uczeń może być:

    1. pozbawiony prawa do udziału w wycieczkach i imprezach szkolnych (czas wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą);

    2. przeniesiony do oddziału klasy równoległej w swojej szkole;

    3. przeniesiony do innej szkoły (za zgodą Kuratora zgodnie z procedurą) decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor w porozumieniu z dyrektorem placówki, do której uczeń ma być przeniesiony.

     

    § 41

    1. Kary stosuje się według ustalonej kolejności. W szczególnych przypadkach kary mogą być stosowane z pominięciem ich gradacji między innymi za:

    1. przemoc fizyczną i psychiczną wobec innych osób;

    2. kradzież;

    3. wulgarność i brutalność;

    4. fałszerstwo dokumentacji szkolnej;

    5. palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków i dopalaczy;

    6. wymuszanie pieniędzy lub określonych zachowań;

    7. umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innej osoby;

    8. postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów.

    1. Za wielokrotne i szczególnie rażące łamanie postanowień statutu i regulaminów przyjętych w szkole dyrektor może skierować wniosek do Małopolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

    2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 jest kierowany w szczególności, gdy uczeń:

    1. notorycznie łamie postanowienia statutu i regulaminu;

    2. otrzymał kary przewidziane statutem szkoły;

    3. zastosowane środki wychowawcze i dyscyplinujące nie przynoszą rezultatów;

    4. swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów lub pracowników szkoły;

    5. ma demoralizujący wpływ na innych.

    1. Przed wystąpieniem z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły Dyrektor może zasięgnąć opinii rady pedagogicznej.

    2. Przed sporządzeniem wniosku, o którym mowa w ust. 2 Dyrektor jest obowiązany przeprowadzić postępowania wyjaśniające, w tym wysłuchać ucznia i jego rodziców.

     

    § 42

    1. Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od kary do Dyrektora szkoły.

    2. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia o ukaraniu.

    3. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty złożenia odwołania, o którym mowa w ust. 1, powiadamia ucznia i jego rodziców o sposobie rozpatrzenia odwołania.

    § 43

    1. W szkole wygląd zewnętrzny i ubiór uczniów mają być zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami estetyki i higieny osobistej.

    2. Ubiór codzienny ucznia jest dowolny, przy zachowaniu następujących zasad:

     1. strój codzienny ucznia na terenie szkoły powinien być skromny i schludny;

     2. kolorystyka stroju codziennego ma być stonowana;

     3. na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie „zmienne”, nie zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu ucznia;

     4. na lekcjach wychowania fizycznego, konkursach sportowych obowiązuje strój odrębny (ustalony przez nauczycieli przedmiotu). Ze względu na bezpieczeństwo zabrania się noszenia biżuterii podczas tych lekcji;

     5. noszony ubiór nie może zawierać nadruków związanych z subkulturami, prowokacyjnych i obraźliwych;

     6. na terenie szkoły uczeń nie może chodzić w nakryciu głowy (czapka, kaptur, chustka);

     7. każdy uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie uroczystości szkolnych;

     8. strój galowy składa się dla dziewcząt z białej bluzki, ciemnej spódnicy lub spodni, ciemnego żakietu lub swetra, a dla chłopców z białej koszuli i garnituru lub ciemnych spodni i swetra.

    3. Uczniowie nie mogą nosić emblematów klubów sportowych (np. szalików) i ekstrawaganckich ozdób.

    4. Zabrania się farbowania włosów, stosowania makijażu i malowania paznokci, noszenia długich kolczyków i wyzywającej biżuterii.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie
   • spbalin@chrzanow.pl
   • administrator.spbalin@op.pl
   • 032/ 613-17-67
   • ul. Jaworznicka 139 32-500 Chrzanów
   • /SPBalin/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych