• Deklaracja dostępności Strony Internetowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie

   Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie https://spbalin.edupage.org

   • Data publikacji strony internetowej: 2020-08-16

   • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-28

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne

   • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego

   • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych

   • niektóre linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych

   • na stronie pojawiają się nie zgodne formatowania tekstu

   Strona i jej podstrony posiadają następujące ułatwienia:

   • podwyższony kontrast (ciemno granatowe tło, białe litery)

   • możliwość powiększenia wielkości tekstu na stronie

   • mapa strony

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-19

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Skróty klawiaturowe

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Pawlak
   e-mail:
   spbalin@chrzanow.pl

   tel. 32/6131767

   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

   Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

   Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

   Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

   Dostępność architektoniczna

   Sposób dojazdu

   Budynek znajduje się przy ul. Jaworznickiej 139. Dojścia piesze są od ul. Jaworznickiej, Wyzwolenia i Wolności. Przy ul. Wolności znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością (odległości ok. 180 m) – do szkoły można dojść kierując się w stronę ul. Jaworznickiej. Dojścia do szkoły od ul. Wyzwolenia nie posiada nawierzchni asfaltowej.

   Najbliższe przystanki autobusowe:

   1. BALIN - SZKOŁA (linia 19, 29) – w odległości ok. 6 m

   2. BALIN STRAŻ POŻARNA (linia 29) – w odległości 300 m

   Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

   Główne zadaszone wejście znajduje się od ul. Jaworznickiej. Do wejścia głównego prowadzą schody (9 stopni) oznakowane taśmą antypoślizgową, po jednej stronie biegu schodowego zamontowana jest poręcz. Drzwi wejściowe kontrastują z tłem ściany i posadzki. Nie ma pochylni dla osób niepełnosprawnych. Na elewacji znajdują się oznakowane wejścia i tablice urzędowe.

   Przy wejściu głównym znajduje się wiatrołap bez oznakowania dotykowego na posadzce.

   Przy wejściu głównym usytuowany jest pokój nauczycielski oraz dyżurka. Na parterze znajdują się biblioteka, gabinet pomocy przedmedycznej, stołówka oraz sala oddziału przedszkolnego. Z korytarza wchodzi się do sali gimnastycznej usytuowanej poniżej poziomu korytarza – brak dostosowań do pokonywania różnic poziomów przez osoby z niepełnosprawnością. Sekretariat szkoły, gabinet dyrektora i wicedyrektora, gabinet pedagoga szkolnego oraz świetlica usytuowane są na I piętrze. Na parterze oraz I piętrze znajdują się sale lekcyjne i toalety. Do pomieszczeń na I kondygnacji prowadzą dwubiegowe schody (23 stopnie), których wysokość i szerokość nie jest zgodna z przepisami. Korytarze umożliwiają wyminięcie się 2 osób.

   W budynku znajdują się oznakowane taśmą ostrzegawczą antypoślizgową schody wewnętrzne (proste, bez podcięć).

   Nie ma w budynku pochylni ani podnośników dla osób niepełnosprawnych.

   Możliwy jest wstęp z psem asystującym do pomieszczeń dostępnych dla interesantów.

   Brak pętli indukcyjnej w budynku.

   Brak dostępu dla internetowego tłumacza migowego.

   Brak ogólnodostępnych toalet dla interesantów oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

   Brak windy do celów ewakuacyjnych.


    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    
  • Napisz do nas

   Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych osobowych w naszej szkole, prosimy o przesłanie nam wiadomości za pomocą tego formularza kontaktowego.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie
    • spbalin@chrzanow.pl
    • administrator.spbalin@op.pl
    • 032/ 613-17-67
    • ul. Jaworznicka 139 32-500 Chrzanów
    • /SPBalin/SkrytkaESP
  • Galeria zdjęć

    brak danych