• Prawa ucznia

   •  

     

    PRAWA UCZNIA 

    W Statucie  Szkoły zawarte są prawa i obowiązki ucznia.

    UCZEŃ MA PRAWO DO:


    1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

    2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,

    3. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

    4. Ochrony i poszanowania jego godności,

    5. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

    6. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

    7. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

    8. Bycia szanowanym jako osoba, której wolno zachować własny specyficzny styl,

    9. Sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny,

    10. Pomocy w przypadku trudności w nauce,

    11. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

    12. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.


    Ponadto uczeń ma prawo:

    - znać termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem,


    - pisać nie więcej niż jeden sprawdzian w ciągu dnia i nie więcej niż 3 w tygodniu,


    - zobaczyć poprawione sprawdziany pisemne i poznać ich ocenę w terminie do 2  tygodni,


    - prosić o dodatkowe uzasadnienie oceny,


    - prosić nauczyciela o dodatkowe wyjaśnienie zagadnienia, którego nie zrozumiał,


    - zwracać się w sprawach rozstrzygania sporów na terenie szkoły do nauczyciela dyżurnego, wychowawcy, pedagoga lub dyrektora.

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie
   • spbalin@chrzanow.pl
   • administrator.spbalin@op.pl
   • 032/ 613-17-67
   • ul. Jaworznicka 139 32-500 Chrzanów
   • /SPBalin/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych